Kliknij

UOKiK przyjrzy się działaniom NFZ

0

Na blogu  chcemy poruszać również zagadnienia z zakresu szeroko rozumianego prawa gospodarczego (np. analizować wybrane postanowienia umów zawieranych przez lekarzy z podmiotami leczniczymi czy informować o działaniach z zakresu fuzji i przejęć na rynku medycznym – wkrótce opublikuję wpis o Grupie Medort i jej zagranicznych przejęciach). Jednym z zagadnień, które wydaje się również interesujące, zwłaszcza z perspektywy podmiotów leczniczych, jest prawo konkurencji.

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331, z późn. zm.) zakazuje m.in. nadużywania pozycji dominującej przez przedsiębiorców (art. 9). Owo nadużywanie polegać może między innymi na: narzucaniu nieuczciwych cen kontrahentom, odległych terminów płatności czy innych warunków zakupu albo sprzedaży towarów (usług), ograniczaniu produkcji, zbytu lub postępu technicznego ze szkodą dla kontrahentów lub konsumentów, przeciwdziałaniu ukształtowania się warunków niezbędnych do powstania bądź rozwoju konkurencji. Co istotne, wszelkie czynności prawne będące rezultatem nadużywania pozycji dominującej są albo w całości, albo w odpowiedniej części nieważne.

Przykładowo, jeśli „monopolista” narzuca kontrahentom wygórowane ceny, to mogą oni wystąpić do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o wszczęcie postępowania w tej sprawie. Efektem postępowania może być decyzja Prezesa UOKiK o nałożeniu kary na „monopolistę” nadużywającego swojej pozycji dominującej (kara dodajmy może sięgać aż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok wydania decyzji nakładającej karę). Co więcej, przedsiębiorcy „poszkodowani” praktyką „monopolisty” mogą dochodzić od niego odszkodowania w sądzie (niestety kara pieniężna nakładana przez Prezesa UOKiK jest płatna do budżetu państwa a nie „poszkodowanych”).

Krótki wstęp teoretyczny, który nakreśliłem powyżej, ma nasuwać skojarzenie co do podmiotu, który może być „monopolistą” w ramach prowadzenia działalność z zakresu opieki zdrowotnej. Mowa oczywiście o Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ). Przejawy bowiem potencjalnego nadużywania przez wspomnianego „monopolistę” swojej pozycji dominującej zauważyły szpitale, które skierowały skargę do Prezes UOKiK. Prezes UOKiK wszczął, według doniesień medialnych postępowanie wyjaśniające (które może następnie przełożyć się na wszczęcie postępowania antymonopolowego) w zakresie tego – czy NFZ nadużywał (a może wciąż nadużywa?) pozycji dominującej na określonym rynku.

Celem postępowania jest wstępne ustalenie, czy w związku z zasadami rozliczania przez NFZ świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych mogło dojść do naruszenia ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Co jest przedmiotem skargi szpitali?

Szpitale twierdzą, że NFZ narzuca im system rozliczeń i wykorzystuje w ten sposób swoją dominującą pozycję.  Według szpitali, NFZ płacąc w pierwszej kolejności za świadczenia ratujące życie, nawet te ponadlimitowe, nie płaci za część świadczeń planowych wykonanych w ramach kontraktów. W efekcie, szpitale muszą za nie same płacić albo ich nie wykonywać.

NFZ odpiera zarzut i twierdzi, że postępuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Niestety informacje prasowe nie są na tyle precyzyjne, aby ocenić możliwości powodzenia szpitali w batalii przeciwko NFZ. Pozostaje poczekać miesiąc (ew. dwa) na decyzję Prezesa UOKiK co do ew. wszczęcia postępowania antymonopolowego (a nie wyjaśniającego). Dodać mogę, że dotychczasowa praktyka decyzyjna Prezesa UOKiK raczej nie sprzyja szpitalom. Spośród wielu postępowań prowadzonych przez UOKiK przeciwko NFZ – jedynie dwa, z zakresu nadużywania pozycji dominującej, zakończyły się nałożeniem kar na NFZ.

Udostępnij.

O Autorze

Doktor nauk prawnych.

Specjalizuję się w prawie spółek, fuzjach i przejęciach, prawie medycznym (zob. www.prawoamedycyna.pl) oraz prawie konkurencji.

Współpracuję z jedną z polskich kancelarii prawnych, gdzie doradzam przedsiębiorcom w zakresie prawa spółek, restrukturyzacji czy M&A.

Jestem założycielem i pomysłodawcą Korporacyjnie.pl.

Aktualnie kończę pisać rozprawę doktorską z ekonomii dotyczącą podejścia ekonomicznego w ocenie koncentracji niehoryzontalnych (USA oraz UE) w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Ukończyłem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (studia prawnicze), Szkołę Główną Handlową (studia doktoranckie z zakresu ekonomii), Centrum Prawa Amerykańskiego oraz studia podyplomowe LLM Thesis w Maurer School of Law, Uniwersytet w Indianie (full tuition scholarship). Studiowałem także i byłem stypendystą Levin College of Law (Uniwersytet na Florydzie), Maurer School of Law w Bloomington (Uniwersytet w Indianie) oraz w ramach programu Columbia Law School Summer Program w Amsterdamie. Odbyłem również pobyt badawczy (research scholar) w Collegio Carlo Alberto (Uniwersytet w Turynie) w ramach grantu badawczego.

Jestem członkiem licznych stowarzyszeń polskich i międzynarodowych: Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa, Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego, Asian Competition Forum, European Association of Health Law oraz Stałym Współpracownikiem CARS (Wydział Zarządzania UW).

Aktywnie współtworzę - Antitrust in Poland, Business&Law oraz Prawo a Medycyna .

Napisałem wiele artykułów naukowych (opublikowanych m.in. w Global Antitrust Review, Monitorze Prawa Bankowego, Przeglądzie Ustawodawstwa Gospodarczego, Państwie i Prawie, internetowym Kwartalniku Antymonopolowym i Regulacyjnym) i prasowych. Publikuję też na www.concurrences.com.

Występuję jako prelegent na warsztatach, szkoleniach oraz konferencjach naukowych (m.in. prezentowałem referaty w Toronto czy Hong Kongu).

Napisz komentarz